Кафедра іноземних мов професійного спрямування

Науково-дослідна робота кафедри іноземних мов професійного спрямування

 У рамках науково-методичної роботи на кафедрі працює методична комісія, яка займається питаннями методичного забезпечення навчального процесу, проблемами вдосконалення шляхів викладання іноземних мов та формування іншомовної професійно-орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей у контексті Болонського процесу.

Детальніше...

Кафедра іноземних мов (сучасна назва – кафедра іноземних мов професійного спрямування) Київського технологічного інституту харчової промисловості була створена в 1930 р. (з часу заснування університету) і до 1941 р. мала назву кафедра німецької мови. З 1944 р. вона іменувалась як кафедра іноземних мов. У 2003 р. кафедра була реорганізована в кафедру іноземних мов загальної підготовки. У 2011 р. її перейменували у кафедру іноземних мов професійного спрямування.

Детальніше...

Загальна інформація

У «Загальна інформація» замінити на новий варіант тексту:

Перехід України до ринкових умов господарювання вимагає від студентів глибоких знань із фаху, володіння іноземними мовами, навичками користування сучасними комп’ютерними технологіями. Викладачі кафедри адаптують навчальний процес до сучасних запитів ринку праці.

 Кафедра забезпечує бакалаврам і магістрам викладання наступних дисциплін: «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Англійська мова», «Ділова іноземна мова (англійська мова)», «Друга іноземна мова (німецька/французька мови)», «Друга ділова іноземна мова (німецька/французька)», «Технічна іноземна мова», «Іноземна мова за науковим спрямуванням», «Ділова англійська мова», «Іноземна мова», з метою їх підготовки до практичного володіння цими мовами; розвитку комунікативної компетенції з фахової тематики та вміння читати й перекладати оригінальну літературу професійної спрямованості в обсязі матеріалу, передбаченого програмою з іноземних мов професійного спрямування для студентів ВТНЗ. Викладачі кафедри щороку приймають іспити до вступу в магістратуру студентів денної та заочної форм навчання усіх технологічних та інженерно-технічних спеціальностей.

Також на кафедрі проводяться практичні заняття для аспірантів в рамках їх підготовки до захисту фахових дисертацій під керівництвом доцента Смірнової Є. С.

У позааудиторний час викладачі кафедри, а особливо куратори академічних груп, організовують зі студентами в гуртожитках та в університеті тематичні вечори, бесіди, конкурси, «круглі столи»; виховують у студентів високі моральні, патріотичні, інтернаціональні, соціокультурні цінності.

 Наукова робота

Тематика науково-дослідної роботи викладачів кафедри охоплює такі основні напрями:

- здійснення науково-дослідної роботи кафедри за темою «Розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів у викладанні іноземних мов професійного спрямування в умовах євроінтеграції України» №0116u005028;

- складання навчальних та робочих програм з модульним змістом навчальних дисциплін для студентів I-V курсів з технологічних та інженерно-технічних спеціальностей на факультетах  ГРТБ, БТЕК, ІМПТ, ЕН та ННІХТ;

- публікація навчально-методичних матеріалів для студентів I-V курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей;

- формування іншомовної професійно-орієнтованої компетентності в говорінні у студентів нелінгвістичних спеціальностей;

- використання інноваційних засобів навчання іноземних мов для студентів (зокрема електронних, аудіо- і відеоматеріалів);

- вдосконалення шляхів викладання іноземних мов у контексті Болонського процессу;

-  підвищення кваліфікації й рівня професійної підготовки викладачів кафедри: проведення та відвідання відкритих занять на кафедрі (за графіком), відвідання фахових лекцій, науково-методичних семінарів з актуальних проблем філології, теорії та методики викладання іноземних мов, а також курсів в мережі вітчизняних та зарубіжних організацій Speak-Up, British Council, America House, International House, Longman Pearson, London School of English тощо.