З 25 по 28 травня відбулись онлайн-захисти курсових проектів з дисципліни «Проектування об’єктів готельно-ресторанного господарства» здобувачами 4 курсу спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа», освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа», денної форми навчання на платформі ZOOM.

Теми курсових проектів були присвячені проектуванню приймально-вестибюльної, житлової, фізкультурно-оздоровчої, службово-побутової, адміністративної груп приміщень підприємств готельного господарства і приміщень закладів ресторанного господарства при засобах розміщення різних типів.

Здобувачі освітньо-професійної програми «Готельно-ресторанна справа» досліджували регіональний ринок послуг закладів готельно-ресторанного господарства, моделювали сервісно-виробничий процес готельного підприємства, розраховували групи приміщень готелю, проектували заклади ресторанного господарства при готелі, розробляли заходи щодо забезпечення санітарно-гігієнічних умов у проектованому засобі розміщення, визначали загальну площу підприємства гостинності та розробляли об’ємно-планувальне рішення проектованого готелю.

Під час відеозв’язку студенти представили основні положення своїх курсових проектів, демонстрували графічні матеріали і відповідали на питання членів комісії.

Курсове проектування – завершальний етап, який дозволив нашим здобувачам систематизувати і поглибити знання, розвинути навички виконання техніко-економічних та технологічних розрахунків, графічного оформлення робіт і навчитися застосовувати набуті теоретичні знання для вирішення практичних завдань.

За організацію успішних оналайн-захистів дякуємо лектору дисципліни, доценту кафедри Тетяні Іщенко.